JS图片预加载

为一个img对象添加src,就会将图片预加载到浏览器缓存中,当在HTML中使用这个图片地址的时候,就会直接从缓存调用了


var imagePreload = new Image();

imagePreload.src = '001.gif';
imagePreload.src = '002.gif';
imagePreload.src = '003.gif';


function imagePreload() {
    var imgPreload = new Image();
    for (i = 0; i < arguments.length; i++) { imgPreload.src = arguments[i]; } } imagePreload('001.gif', '002.gif', '003.gif', '004.gif', '005.gif');

上面封装成一个函数进行多张图片预加载。